EU & International

Den globale verden kræver juridisk rådgivning på tværs af grænser og integrering af internationale aftaler og forhold.

Europa er afhængig af et forpligtende samarbejde, da det er forudsætningen for en Europæisk fremgang, hvor fred, beskæftigelse og miljø prioriteres. Europa er også afhængig af internationalt samarbejde i en række forhold.

Vi rådgiver indenfor flere områder indenfor EU og International ret:

 • Internationale Aftaler / Kontrakter
 • Klima – Parisaftalen
 • Menneskerettigheder
 • Bæredygtig udvikling – FN’s Verdensmål
 • CSR – Corporate Social Responsibility
 • Monaco
 • Amerikansk Ret
EU & INTERNATIONAL

INTERNATIONALE KONTRAKTER

Er du aktiv på det internationale marked? -juridiske termer & standarder kan have modsatrettede betydning!

“Globalisering medfører ofte, at aftaler indgås mellem parter fra forskellige lande, og således foreligger der også forskellige juridiske traditioner”

Internationale kontrakter er oftest baseret på standardformularer, som kan give problemer senere hen, hvis ikke man er opmærksom på, at juridiske termer og standarder, kan have modsatrettede betydning og dermed konsekvens.

 I nogle lovområder, er det ofte standardkontrakter der anvendes, og det er vigtigt, at være opmærksom på, at de ofte stammer fra juridiske traditioner, som er meget forskellige fra dansk ret.

 På trods af den stigende internationalisering af aftaleret, er den danske juridiske uddannelse, stadig i stor grad orienteret mod, det nationale danske marked, således at jurister ofte mangler viden og færdigheder, i forbindelse med at udarbejde, analysere og forhandle internationale kontrakter på engelsk.

 Advokatfirmaet Sonja Toft har jurister, der er uddannet indenfor dette område, og vi tilbyder derfor indledende vejledning og foretager indledende juridisk vurdering indenfor følgende:

 • Skabe forståelse og forklare vores klienter kontraktmæssige vilkår, begreber, og kontraktbestemmelser, deres funktion og hvordan de interagerer med hinanden
 • Udarbejde, analysere, gennemgå og forhandle internationale kontrakter
 • Identificerer den lov, der gælder for kontrakten
 • Identificerer vigtige kontraktbestemmelser og huller/manglende links i en kontrakt
 • Udføre juridisk research for, at identificere og finde de relevante juridiske kilder i relation til en kontrakt
 • Vurdering af ens retlige stilling, tillige den anden parts
 • Forstå den anden parts motiver og argumenter
 • Formulere ens argumenter til den anden part på en passende måde, kritisk vurdere den anden parts forslag
 • Generelle principper for udarbejdelse og forhandling af internationale kontrakter, der inkluderer samarbejde og inddragelse af udenlandsk advokat
 • Voldgiftsklausuler

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder betyder, at bestemte rettigheder er universelle, dvs., at de gælder for alle individer uanset køn, seksuel orientering, nationalitet, race, kulturel, etnisk eller religiøs baggrund.

Der foreligger blandt andet retten til liv, familie, frihed og sikkerhed.

Menneskerettigheder indgår i flere af vores kompetenceområder, herunder:

 • Familieretten
 • CSR
 • Klima – Parisaftalen
 • Miljø
 • Internationale aftaler / kontrakter
 • International investeringsret / Investeringsbeskyttelse

Klima – Parisaftalen

Parisaftalen trådte i kraft den 4. november 2016, et år efter den blev indgået på FN’s 21. klimakonference (COP21) i december 2015. Aftalen forpligter medlemslandene til, at begrænse temperaturstigninger.

EU har bestemt, at EU-medlemslandene skal opfylde reduktionsbidraget i fællesskab.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, er baseret på 17 verdensmål, som blandt andet omfatter hurtig handling for, at bekæmpe klimaforandringer og konsekvenserne deraf (FN-mål 13), gennem globalt partnerskab (FN-mål 17). Globalt partnerskab øger midlerne til, at opnå en global bæredygtig udvikling.

Advokatfirmaet Sonja Toft rådgiver i relation til Parisaftalens implementering i internationale aftaler, i forbindelse med international investeringsbeskyttelse, relateret til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder CSR og Menneskerettigheder.

Klimaloven og virksomheder
Regeringen lancerede den ambitiøse klimalov i 2020, som på rekord tid skal reducere de danske CO2-udledninger med 70% med henblik på at nedsætte CO2 til 23 mio. ton i 2030.
EU & INTERNATIONAL
EU & INTERNATIONAL
BÆREDYGTIG UDVIKLING – FN’s VERDENSMÅL

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015, og trådte i kraft den 1. januar 2016.

Verdensmålene består af 17 mål og er den mest ambitiøse globale og transformative udviklings-orden til dato. Formålet er at opnå mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores planet – Jorden.

Under de overordnede 17 Verdensmål foreligger der 169 delmål, der sammenfattet forpligter FN’s medlemslande til at opnå målene inden for en årrække.

På baggrund af vores internationale udsyn er flere af verdensmålene en naturlig del af vores rådgivning indenfor vores juraområder.

CSR

CSR omfatter virksomheders arbejde med, at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og aktion med interessenter. Den danske betegnelse for begrebet er:

”Virksomheders Samfundsansvar”.

EU-kommissionen definerer samfundsansvar som følger:

the responsibility of enterprises for their impacts on society”. To fully meet their social responsibility, enterprises “should have in place a process to integrate social, environmental, ethical human rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders ”. 

Det betyder, at virksomheders aktivitet bør påtage, at respektere internationale anerkendte CSR-principper, fordi en større grad af virksomheder arbejder globalt, og derfor også oftere arbejder i lande, hvor CSR-principperne ikke håndhæves tilstrækkeligt. Der er derfor behov for, at virksomheder selv kan dokumentere, kommunikere og systematisere sine tiltage for at undgå CSR-principperne brydes, herunder menneskerettigheder og arbejdsrettigheder, miljø, klima og anti-korruption.

CSR styrker virksomheders konkurrenceevne og indtjening i stigende grad, fordi den supplerer virksomhedens kerneforretning, hvis den er forretningsdrevet, samt mindsker dårlig omtale og søgsmål, som kan påvirke kursen/værdien af virksomheden negativt.

Et stigende antal befolkningsgrupper anlægger, eksempelvis, sager både mod virksomheder og stater, såfremt det antages, at menneskerettighederne i relation til klimaaftaler ikke overholdes.

Monaco

Vi rådgiver yderligere indenfor flere retsområder i Monaco, herunder:
EU & INTERNATIONAL

Amerikansk ret

Vi rådgiver yderligere indenfor flere områder i Amerikansk ret, herunder: