Advokat (H) Sonja Toft har vundet en principiel sag, som nu har fastlagt at en ægtepagt er ugyldig, hvis den først er blevet tinglyst efter at der er indgivet en anmodning om separation eller skilsmisse.

Advokat Sonja Toft repræsenterede hustruen for både byretten, landsretten samt endeligt i Højesteret, da sagen blev anket af manden.

Sonja Toft repræsenterede B, og nedlagde på vegne af hende påstand om, at ægtepagten var ugyldig, da den først var indleveret til tinglysning efter at B havde indgivet separationsanmodning til Statsforvaltningen.

Højesteret tog påstanden til følge, og stadfæstede Landsrettens kendelse med følgende begrundelse:

Sagen angår, om Bs anmodning om separation den 8. marts 2018 medfører, at den ægtepagt, som B og A underskrev den 2. september 2015, men som først blev anmeldt til tinglysning efter den 8. marts 2018, er uden gyldighed.

”Den legale formueordning mellem ægtefæller er formuefællesskab, jf. § 5 i lov om ægtefællers økonomiske forhold. Denne formueordning gælder ikke, hvis ægtefællerne ved en gyldig ægtepagt har bestemt andet. Det følger af § 20 i lov om ægtefællers økonomiske forhold, at en ægtepagt kun er gyldig, hvis den er underskrevet af begge ægtefæller og tinglyst i personbogen. Tinglysningens retsvirkninger regnes fra anmeldelsen til tinglysning. Ved separation og skilsmisse ophører formuefællesskabet ved udgangen af det døgn, hvor der er indgivet anmodning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset (tidligere statsforvaltningen), og grundlaget for opgørelsen af fællesboet er de aktiver og passiver, der hører til bodelene på ophørsdagen, jf. lovens § 26 og § 27. Ophørsdagen er således skæringsdagen for, hvilke aktiver og passiver der indgår i ligedelingen, og hvilke aktiver og passiver der holdes uden for ligedelingen.

Højesteret finder, at lovens ordning må forstås på den måde, at der efter det tidspunkt, hvor formuefællesskabet er ophørt f.eks. som følge af en anmodning om separation, ikke længere er mulighed for at ændre formueordningen mellem ægtefællerne – heller ikke ved en efterfølgende tinglysning af en ægtepagt, der er indgået forud for ophørsdagen.”

Da parternes ægtepagt ikke var anmeldt til tinglysning ved formuefællesskabets ophør den 8. marts 2018, er den uanset tinglysningen den 14. maj 2018 herefter uden gyldighed.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.

På baggrund af denne dom er det dermed endeligt fastslået, hvorledes retstilstanden efter lov om ægtefælles økonomiske forhold er i en situation, hvor ægtepagten først er blevet tinglyst efter anmodning om separation eller skilsmisse, og dommen er derfor principiel.

Tags

Det er ikke muligt at efterlade en kommentar