DØDSBO – PRIVAT ELLER OFFENTLIGT SKIFTE

Reglerne om retten til arv, vedrører retsforholdet efter en persons død. De aktiver og passiver, som en afdød efterlader sig, kaldes et dødsbo. Afviklingen af dødsboet mellem arvinger og kreditorer kaldes et skifte.

De arveretlige regler fastlægger, hvem der er arvinger, og hvor meget og hvad den enkelte arving skal arve af det, der er i behold i boet. Efterlader afdøde sig ingen gæld, men alene aktiver, og ses der bort fra de forskellige regler om arveafgift (se boafgift og gaveafgift) mv., bliver det de arveretlige regler, der afgør, hvem arvebeholdningen, dvs. boets formue, skal tilfalde. De arveretlige regler medfører således en overgang af ejendomsretten til afdødes formue fra den afdøde til arvingerne. Arv er en erhvervelsesmåde på linje med aftale, frembringelse mv.
En betingelse for at arve er, at arvingen har overlevet arveladeren. Bevis for arveladerens død vil i almindelighed let kunne føres ved fremlæggelse af en dødsattest. Hvis en sådan ikke kan tilvejebringes, kan en domstol undertiden statuere, at en person er død eller må anses for død (såkaldt dødsformodningsdom).